Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Pavel Günther – dtpko.cz, se sídlem Pirinská 3245, Praha 4 Modřany, IČ 71274537, Zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Magistrát Hlavního města Prahy a jako správce zpracovává vaše osobní údaje.

 

Subjekt osobních údajů
Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají (např. zákazník – Kupující)

 

PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jsou poskytnuty subjektem údajů
Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, telefon, e-mail, případně IČ a DIČ


Osobní údaje, které jsou zpracovány automaticky
Automaticky jsou zpracovávány anonymizované údaje o chování návštěvníku našich webových stránek. Mezi tyto údaje patří např. IP adresa, časové razítko, informace o webovém prohlížeči atd.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Nákup ON-LINE kurzů a akcí pro Adobe Photoshop: údaje jsou sbírány pro uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Prodávající poskytne nutné údaje subjektům realizujících distribuci objednaného zboží
 • Péče o zákazníky: v případě dotazů je Prodávající zpracovává minimální nutné množství údajů pro vyřešení dotazu či problému
 • Zlepšování služeb: Prodávající může k optimalizaci prvků na webu využívat nástroje pro analýzu Google Analytics, Facebook Analytics apod.

 

PRÁVNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavření a plnění smlouvy
Základním právním podkladem je plnění a uzavření smlouvy, v rámci kterého jsou zpracovávány především údaje fakturační a doručovací.

 

DÉLKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodejce zpracovává údaje kupujícího po dobu trvání kurzu. Údaje nezbytné pro poskytnutí služeb a z nich vyplývajících povinností mezi Správcem a kupujícím či dle závazných právních předpisů jsou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající dbá o zabezpečení vašich údajů a k tomu zavedl patřičná opatření jak technického, tak organizačního charakteru.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekty osobních údajů mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, dále pak opravit či doplnit své údaje, právo omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání jejich osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat přenesení svých osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení jejich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti nimi Prodávající zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“).

 

Úprava a doplnění
Přeje-li si subjekt údajů upravit či doplnit své osobní údaje, může tak učinit žádostí skrze elektronickou poštu na adresu dtpko@email.cz

 

Přístup
Subjekt údajů může požádat o přehled údajů, které o něm Prodejce zpracovává. Učinit tak může žádostí skrze elektronickou poštu na adresu dtpko@email.cz. Současně má právo na přístup k těmto informacím týkajících se osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě Prodávajícího, je příjemcem osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Zdali má Subjekt právo požadovat od Prodejce opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud je Prodejce nezískal od Subjektu

 

Výmaz
Subjekt může zažádat o výmaz osobních údajů (výmaz se nebude týkat údajů na dokumentech, které je nutné dle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud budou osobní údaje potřebné pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, je možné, že žádost bude odmítnuta (např. pokud je za vámi evidována neuhrazená pohledávka či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených má subjekt právo na výmaz v těchto případech:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • Subjekt odvolal svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Subjekt vznesl námitku proti zpracování os. údajů a domnívá se, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje jeho zájem nad zájmem Správce na zprac. těchto os. údajů
 • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 • Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Žádost o výmaz je možné skrze elektronickou poštu na adresu dtpko@email.cz

 

Vznesení námitky
Některé osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Prodejce (viz kapitola „Právní podklady pro zpracování osobních údajů“). Pokud se Subjekt domnívá, že na jeho straně budou existovat konkrétní důvody, může vznést námitku proti zpracovávání těchto jeho osobních údajů. Tuto námitku může Subjekt vznést pomocí tohoto kontaktního skrze elektronickou poštu na adresu dtpko@email.cz

 

Omezení zpracování
Pokud subjekt (a) popírá přesnost svých osobních údajů, (b) jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) Správce již jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků, nebo pokud (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů subjektu.

V takovém případě Správce může zpracovávat osobní údaje subjektu pouze s jeho souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

Podání stížnosti
Domnívá-li se subjekt, že jsou jeho osobní údaje zpracovány protiprávně, má rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však vděčni, pokud budete případné námitky řešit nejprve se mnou. Neváhejte mě v případě nutnosti kontaktovat na dtpko@email.cz nebo na telefonu 739 425 060.

Tyto podmínky Ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 11. 2020.

0
  0
  dtpko.cz – Košík
  Košík je prázdnýNávrat do obchodu