Všeobecné obchodní podmínky

Na této stránce níže najdete všeobecné obchodní podmínky pro prodej produktů, úprav a kurzů na těchto webových stránkách www.dtpko.cz. Předtím než objednáte, přečtěte si, prosím, tyto všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“).

VOP totiž obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kliknete na objednávkové tlačítko na webu. Odesláním objednávky, zakoupením Akcí, nebo objednáním ON-LINE kurzu souhlasíte s obchodními podmínkami a pokud si před tím VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Firma: Pavel Günther (dtpko.cz)
IČ: 71274537
Sídlo: Pirinská 3245, Praha 4 Modřany

Zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Magistrát Hlavního města Prahy.
Nejsem plátce DPH.

E-mail: dtpko@email.cz
Telefon: +420 739 425 060

V dalším textu jsem uváděn jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ/KLIENT?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím „webového rozhraní“ (tj. na www.dtpko.cz) se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi Akcí do Photoshopu, on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Kupní smlouva bude v dalším textu zkráceně označována jako „Smlouva“.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?
Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?
1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah a charakteristiku s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Jako Prodávající nejsem povinnen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží eshop, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ).

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ pod objednávkovým formulářem.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a některých uvedených údajů. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

IV. JAK JE TO S CENOU PRODUKTŮ A JAK SE PLATÍ?

CENA PRODUKTŮ:
Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty v České republice. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinnen vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 

ZPŮSOB PLATBY:
Způsob patby je aktuálně možný platební kartou (využívám platební bránu STRIPE), bankovním převodem a přes účet PayPal.

– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu po přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést do poznámky svoje jméno a příjmení (číslo objednávky), aby mohla být platba rychle spárována s aktuálním kurzem, nebo prodaným produktem do Adobe Photoshop, nebo Adobe Indesign.

Kupní cena se hradí v korunách českých, popř. v EUR, pokud jde o nakupující mimo Českou republiku.

Pro nakupující mimo Českou republiku platí režim tzv. identifikované osoby. To znamená, že nakupují produkty s příslušnou daní z přidané hodnoty dle země svého bydliště uvedené v kontaktních údajích objednávky. Pouze nakupujícím mimo Českou republiku registrovaným k dani z přidané hodnoty v jiném členském státě EU (kontrola se provádí automaticky podle zadaného DIČ v objednávkovém formuláři oproti registru Evropské databáze VIES) se vystaví daňový doklad bez daně z přidané hodnoty.

 

SPLATNOST KUPNÍ CENY:
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky, není-li na webovém rozhraní nebo faktuře uvedeno jinak. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Pouze připomínám, že nejsem povinnen vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

Po přijetí platby vám vystavím a na e-mail uvedený v objednávce zašlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ: Při koupi akcí a videí pro Photoshop, bude digitální obsah dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou e-mailovou adresu zasláním ZIP souboru v příloze, nebo odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. (u kurzů se produkt nedodává, ale plní v podobě ONLINE kurzu)

2. DODACÍ LHŮTA: Kurzy vám budou poskytnuty v dohodnutém čase a produkty, jako jsou například akce pro Photoshop budou odeslány ihned/po zaplacení kartou/Paypalem. Při platbě bankovním převodem vám bude produkt dodán ihned po připsání platby na bankovní účet prodávajícího. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: S ohledem na charakter produktů nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty pro Adobe Photoshop  (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM?

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující pracovat s dokumenty originálních Aplikací Adobe. Pro plnou funkčnost AKCÍ do Adobe Photoshop je nutné mít originální program v CZ verzi a aktualizovanou verzi tohoto programu. Pro on-line kurzy je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti, vady či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. 

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Na webu jsou detailně popsány podmínky pro jejich užití. Prosím, dbejte těchto doporučení. 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PROPADNUTÍ PLATNOSTI KURZU

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktů pro program Adobe. U On-line kurzů je možné odstoupit od smlouvy před zahájením kurzu, nebo před potvrzením závazného termínu dohodnutého pro kurz. V průběhu kurzu lze odstoupit také, avšak bez nároku vrácení peněz na již ukončenou hodinu, nebo část probíhající výuky. 

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za produkt pro program (akce+videa) Adobe. Peníze vám vrátím bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 14 dnů po době splatnosti (při platbě převodem), následujícím dnem po skončení této lhůty dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a můj závazek dodat vám produkt nebo službu (ONLINE kurz).

4. V případě, že nedojde k plnění ONLINE kurzu v dohodnutém čase ze strany spotřebitele a spotřebitel na tuto nemožnost plnění kurzu (v dohonutém čase) neupozorní (alespoň 24 hodin před zahájením kurzu), bude ONLINE kurz v dohodnutém termínu zrušen. Prodejce má právo účtovat si storno poplatek propadnutí termínu dohodnutého kurzu ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud kurz neproběhne 90 dnů od objednání kurzu (neplatí pro vouchery). Bude spotřebitel nejprve písemně upozorněn o možnosti propadnutí platnosti kurzu a následně mu bude částka za kurz vrácena s odečtením 10 % storno poplatku.

5. Prodávající má právo posunout jakýkoli termín dohodnutého času ONLINE kurzu bez nároku na slevu, nebo snížení celkové ceny kurzu. Posunutí musí oznámit spotřebiteli v co nejkratším čase od doby zjištění nemožnosti kurz v daném čase uskutečnit.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění a práva ze záruky se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem na dtpko@email.cz.  

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese dtpko@email.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 11. 2020.

 

 

0
    0
    dtpko.cz – Košík
    Košík je prázdnýNávrat do obchodu